Muzeum zveřejňuje podle § 8 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti:

° muzeum je povinným subjektem podle § 3 zákona a zajišťuje přístupnost svých   

   internetových stránek

° muzeum se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem a  

  směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a

  mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru  

° internetové stránky www.mjh.cz  provozuje muzeum, které je i správcem jejich veškerého  

  obsahu. 

 

Vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení níže zmíněných norem zajistí správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

 

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF a JPG a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Podle rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

° evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost  

   výrobků a služeb v oblasti IKT

° mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

 

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací vědeckých výzkumů, jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.

Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.

 

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje muzeum v souladu s § 4 odst. 7 zákona náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat správce obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.


Podle § 9 zákona může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Krajskému úřadu Jihočeského kraje, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.mjh.cz/pracovnici/ekonomicko-provozni-usek, nebo se může obrátit na administrátora internetových stránek níže.

Podle § 10 písm. a) a § 11 zákona Ministerstvo vnitra ČR kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

 

Tyto internetové stránky spravuje muzeum. Cílem muzea je, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu hadrava@mjh.cz, adresu Muzeum Jindřichohradecka, Štítného 124, 377 01 Jindřichův Hradec I, nebo telefon 384 363 661.