Muzeum zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

Muzeum provádí zpracování osobních údajů zejména pro tyto účely:

 • vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy a zasílání informací a aktualit
 • vedení evidence sbírkových předmětů
 • zajišťování smluvních vztahů
 • vedení účetní a personální agendy
 • ochrana majetku, sbírek a bezpečnost osob (monitorovací kamerové systémy)
 • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení udělený souhlas, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení nezbytnost pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení úkol prováděný ve veřejném zájmu.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není muzeu uloženo zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů v muzeu nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální podle jednotlivých účelů zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem muzea.

Každý zaměstnanec muzea, návštěvník muzea a osoba v nějakém právním vztahu k muzeu má právo:

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům
 • subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • požadovat přenositelnost poskytnutých osobních údajů
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení. Každá osoba má právo požádat si o přístup pouze ke svým osobním údajům zpracovávaných muzeem, tento výpis může získat i v elektronické podobě. První výpis poskytne muzeum zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žádající osoby. Tato lhůta může být v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužena o další dva měsíce. O tomto prodloužení je žadatel informován do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Žádosti vyřizuje referent pro správu osobních údajů.

Práva vůči muzeu uplatňuje každá osoba cestou referenta pro ochranu osobních údajů, kterým je zaměstnankyně muzea Věra Křížová, telefon 384 363 661, e-mail krizova@mjh.cz

Vstupy, expozice, výstavní a vybrané prostory budovy muzea jsou z důvodu ochrany majetku, sbírek a bezpečnosti osob monitorovány kamerovým systémem. Vstupy do budovy, kde jsou prostory monitorované kamerovým systémem jsou zřetelně označeny nálepkou s piktogramem kamery a popisem. Informace o kamerovém systému jsou k dispozici na recepci muzea, nebo u referenta ochrany osobních údajů. Vstupem do muzea návštěvníci berou na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován. Údaje z kamerového systému jsou uchovávány nejdéle 7 dní a pak se automaticky přemazávají. Předávány jsou výhradně Policii ČR v případě zahájeného trestního řízení.

Webová prezentace muzea používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Tato služba používá souborů cookie, které umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě. Muzeum používá tento monitoring pro statistiku přístupů. Tyto informace nejsou předávány třetí straně. Používání souborů cookies může být odmítnuto volbou v příslušném nastavení v prohlížeči.