Každodennost měšťanů Jindřichova Hradce ve vrcholném středověku
Výzkumem vrcholně středověké hmotné kultury města Jindřichova Hradce a jeho zázemí lze nahlédnout do každodennosti vrcholně středověké společnosti poddanského města a vymezit sociální stratifikaci v rámci sídelní aglomerace – panské sídlo, město, zázemí města. Vedle této analýzy se nabízí komparace získaných poznatků ze šlechtického sídelního města s prostředím předního královského města Českých Budějovic. Jedním z primárních bodů výzkumné činnosti je oborná analýza a publikování rozsáhlých keramických souborů získaných během archeologických výzkumů Muzea Jindřichohradecka v historickém jádru města.

Zaniklé středověké a novověké vsi na Jindřichohradecku
Terénní prospekce a evidence zaniklých středověkých a novověkých vesnic na Jindřichohradecku s cílem jejich prostorové identifikace, datace a dokumentace reliktů antropogenního charakteru. V rámci terénních aktivit jsou prováděny povrchové sběry a základní geodeticko-topografický průzkum nejen intravilánu vsí, ale také jejich širšího zázemí včetně komunikačních sítí, těžebních areálů a plužin.

Identifikace nových archeologických lokalit
Systematické povrchové sběry na zemědělsky narušovaných plochách s cílem identifikace nových archeologických lokalit v oblasti Jindřichohradecka. Primární zaměření průzkumu je vymezit raně středověkou sídelní oblast v dotčeném prostoru. Průzkum se soustředí výhradně do okolí známých raně středověkých lokalit - Jindřichova Hradce, Radouňky, mohylníků v Drunči, Stráži nad Nežárkou a v Sedle u Číměře.