Datum: 
17. 7. 2020 - 6. 1. 2022

Výstavní síň Muzea Jindřichohradecka v bývalém minoritském klášteře ve Štítného ulici.

Kultura nezná hranice. O tom, že stejné je to i s kulturou lidovou, vás přesvědčí společná česko-rakouská výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE, uspořádaná v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Dvě vzájemně korespondující výstavy, které jsou souběžně uspořádány v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, chtějí představit nejenom historii, ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů a ukázat jejich specifika a také společné rysy. Cílem znojemské i jindřichohradecké části výstavy je v prvé řadě seznámit návštěvníka s životem obyvatel venkova 19. a počátku 20. století a s pomocí několika zvolených témat poukázat, jak se lidé v průběhu roku bavili a jak pracovali.

Na přípravě výstavy se podíleli profesionální i amatérští etnografové z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska, kteří se pokusili zdokumentovat některé vybrané dochované lidové zvyky a tradiční řemesla ve svých národopisných regionech. Výsledkem společné badatelské činnosti především z terénního výzkumu byla bohatá foto a video dokumentace, která se stala důležitou složkou obou výstav.

Muzeum Jindřichohradecka prezentuje ve svém výstavním projektu hlavně tradiční dochované lidové zvyky. Jihomoravské muzeum ve Znojmě si dalo za cíl představit historii i současnost především lidového oděvu, rodinných obřadů a také tradiční zemědělskou a řemeslnou výrobu všech zúčastněných regionů. Okrajově se věnuje nejenom lidové stravě, ale i vesnické architektuře a interiérovému vybavení.

Nedílnou součástí obou výstav je projekce videodokumentů, které jsou výsledkem několikaměsíční terénní dokumentace, prováděné v regionu jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska od roku 2018 do roku 2020. Dokumenty návštěvníky seznámí s vybranými dochovanými lidovými zvyky a řemesly ze všech představených regionů.

Třešničkou na dortu nejenom pro děti a studenty je bohatý edukační program, který zábavnou formou přibližuje vybrané informace prezentované na výstavě. Edukace je připravena jak ve formě pracovních listů, které si může každý návštěvník vyplnit individuálně, tak i prostřednictvím tvůrčích dílen pro školní kolektivy. Ty mohou za pomoci lektorů společně tvořit, a tím i poznávat tradiční zvykoslovné předměty a jejich součásti.

Věříme, že si každý na obou výstavách najde něco přínosného pro sebe a své blízké a chvíle strávené v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci i v Jihomoravském muzeu ve Znojmě budou milým zpestřením všedního i svátečního dne.

_______

Kultur kennt keine Grenzen. Davon kann man sich in der tschechisch-österreichische Ausstellung TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE überzeugen, die im Rahmen des gemeinsamen Projektes ATCZ59 Internationale Kulturplattform I-CULT organisiert wird, das aus dem Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik finanziert wird.

Zwei miteinander korrespondierende Ausstellungen, die parallel im Südmährischen Museum in Znojmo und im Museum der Region von Jindřichův Hradec in Jindřichův Hradec stattfinden, sollen nicht nur die Geschichte, sondern vor allem die Gegenwart traditioneller Bräuche und Handwerke der grenznahen Regionen in Österreich und Tschechien sowie ihre Besonderheiten und gemeinsamen Grundzüge vorstellen. Das Ziel der beiden Ausstellungen besteht vor allem darin, die Besucherinnen und Besucher mit dem Leben der ländlichen Bevölkerung im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vertraut zu machen und mit Hilfe einiger ausgewählter Themen die Arbeitswelt und Feste im Jahreslauf zu präsentieren.

An der Vorbereitung der Ausstellung beteiligten sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Laien aus Südböhmen, Vysočina, Südmähren und Niederösterreich, deren Aufgabe es war, erhaltene Bräuche und traditionelle Handwerke in ihren Herkunftsregionen zu dokumentieren. Das Ergebnis der gemeinsamen Forschungstätigkeit – vor allem unter Zuhilfenahme der Feldforschung – ist eine umfangreiche Foto- und Videodokumentation, die zu einem wichtigen Bestandteil beider Ausstellungen wurde.

Das Museum der Region Jindřichův Hradec präsentiert in seinem Ausstellungsprojekt hauptsächlich traditionelle erhaltene Bräuche. Das Südmährische Museum in Znojmo zeigt hingegen die Geschichte sowie die Gegenwart der traditionellen Kleidung, Familienfeste und auch die traditionelle landwirtschaftliche und handwerkliche Produktion. Die Ausstellung widmet sich nicht nur der Nahrung des Bevölkerung, sondern auch der ländlichen Architektur und Einrichtung der Innenräume.

Untrennbarer Bestandteil beider Ausstellungen ist die Präsentation von Videodokumenten, die Ergebnis einer einige Monate zwischen 2018 und 2020 durchgeführten Feldforschung in den Regionen Südböhmen, Vysočina, Südmähren und Niederösterreich sind. Die Dokumente sollen die Besucherinnen und Besucher mit ausgewählten erhaltenen Bräuchen und Handwerken aus den tschechisch-österreichischen Regionen bekanntmachen.

Ein besonderes Highlight ist das reichhaltige Vermittlungsprogramm für Kinder, das auf unterhaltsame Art und Weise gezielte Informationen näherbringt. Sowohl Arbeitsblätter für den Individualbesuch und für Schulklassen, als auch Workshops für Schulen zum Kennenlernen traditioneller Brauchgegenstände und ihre Bestandteile begleiten die Ausstellung.

Wir glauben, dass jeder für sich selbst und seinen Nächsten etwas Nützliches im Museum der Region von Jindřichův Hradec sowie im Südmährischen Museum in Znojmo finden kann und die Momente in den beiden Ausstellungen eine angenehme Bereicherung für einen Besuch an Werktagen sowie an Sonn- und Feiertagen darstellen kann.